ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ / กระทรวงสาธารณสุข.

YJ2018 M12อาหารสัตว์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
อาหารสัตว์ผสมยา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ราชกิจจานุเบกษา.

ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 175 ง (3 ก.ค. 2560) 6