Your search returned 139 results from 149894 records. Subscribe to this search

|
51. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (ฉบับที่ 2) / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 128, ตอนพิเศษ 41 ง (7 เม.ย. 2554) 30, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
52. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 150 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 110 ,210 ง ฉบับพิเศษ (15 ธ.ค. 2536) 18-19, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
53. เทคโนโลยีการแช่แข็งด้วย AIR BLAST FREEZER / สุกิจ ลิติกรณ์.

by สุกิจ ลิติกรณ์.

Source: FOOD FOCUS THAILAND 13, 149 (ส.ค. 2561) 54-56, 1905-3487Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
54. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับที่ 2) / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 128, ตอนพิเศษ 41 ง (7 เม.ย. 2554) 31-32, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
55. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 166 ง (13 ก.ค. 2561) 5, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
56. เครื่องทำกาแฟ Manual & automatic / กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.

by กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 18-25 , 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
57. ส่องฉลากลูกอมชุ่มคอและยาอมสมุนไพร บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 26-32, 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
58. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2523) เรื่อง น้ำปลา / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 97, 29 ง (26 ก.พ. 2523) 649-652, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
59. กินเปลี่ยนโลก กินทุกวันเปลี่ยนโลกทุกวัน / กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.

by กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 40-44 , 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
60. รถจักรยานยนต์รับจ้างกับการคิดค่าบริการ / คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ.

by คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 50-51 , 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
61. แปะก๊วย ไม่ได้ช่วยได้ทุกเรื่อง / ภาณุโชติ ทองยัง.

by ภาณุโชติ ทองยัง.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 54 , 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
62. เหตุใดมีเลข อย. จึงยังอันตราย / กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.

by กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 58-59, 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
63. รู้เท่าทันยาลดไขมัน / ประพจน์ เภตรากาศ.

by ประพจน์ เภตรากาศ.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 62-63 , 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
64. โฆษณามั่วซั่วต้องตอบแทน (ตอนที่ 2) / แก้ว กังสดาลอำไพ.

by แก้ว กังสดาลอำไพ.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 64-66, 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
65. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 121, ตอนพิเศษ 82 ง (26 ก.ค. 2547) 3-5, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
66. ผู้ผสมเกสร : บทบาทสำคัญในระบบนิเวศเกษตรเพื่อความหลากหลายและมั้นคงทางอาหาร / เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย.

by เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย.

Source: วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 8-15 , 2286-6620Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: ; Type of continuing resource:
67. ผู้ผสมเกสร : บทบาทสำคัญในระบบนิเวศเกษตรเพื่อความหลากหลายและมั้นคงทางอาหาร / เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย.

by เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย.

Source: วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 8-15 , 2286-6620Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: ; Type of continuing resource:
68. ภูมิปัญญา : มหัศจรรย์ของผ้าย้อมครามธรรมชาติ [electronic resource] / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Source: คราม : คุณค่าภูมิปัญญา สู่มูลค่าเศรษฐกิจไทย (ก.ค. 2561) 8-9, 978-974-445-646-5Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
69. การปรับปรุงผ้าผ้ายย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้ไคโตซานซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโนที่สกัดด้วยวิธีทางเคมีสีเขียว [electronic resource] / สุดกมล ลาโสภา.

by สุดกมล ลาโสภา.

Source: คราม : คุณค่าภูมิปัญญา สู่มูลค่าเศรษฐกิจไทย (ก.ค. 2561) 19, 978-974-445-646-5Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
70. การปรับปรุงพันธุ์ "ครามงอ" (Indigofera suffruticosa Mill.) เพื่อพัฒนาผลผลิตและสนับสนุนภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนคร [electronic resource] / สุนทรีย์ สุรศร.

by สุนทรีย์ สุรศร.

Source: คราม : คุณค่าภูมิปัญญา สู่มูลค่าเศรษฐกิจไทย (ก.ค. 2561) 19, 978-974-445-646-5Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
71. ผลของปุ๋ยหมักกากครามต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้า [electronic resource] / ครองใจ โสมรักษ์.

by ครองใจ โสมรักษ์.

Source: คราม : คุณค่าภูมิปัญญา สู่มูลค่าเศรษฐกิจไทย (ก.ค. 2561) 20, 978-974-445-646-5Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
72. การสร้างครามโพลีพลอยด์พันธุ์ฝักตรง [electronic resource] / สุนทรีย์ สุรศร.

by สุนทรีย์ สุรศร.

Source: คราม : คุณค่าภูมิปัญญา สู่มูลค่าเศรษฐกิจไทย (ก.ค. 2561) 21, 978-974-445-646-5Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
73. ชุดทดสอบผ้าย้อมครามธรรมชาติ [electronic resource] / ศุภกร อาจหาญ และคนอื่นๆ.

by ศุภกร อาจหาญ | อรทัย แสงวงค์ | ทิชานัน พะวงค์.

Source: คราม : คุณค่าภูมิปัญญา สู่มูลค่าเศรษฐกิจไทย (ก.ค. 2561) 22, 978-974-445-646-5Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
74. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม ๔ ถังก๊าซเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงสุดน้อยกว่า 1 100 MPa / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค. 2560) 7, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
75. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 292-305, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online