Your search returned 139 results from 149894 records. Subscribe to this search

|
76. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 337-348, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
77. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคซ่อมบำรุงในกระบวนการประกอบรถยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 306-325, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
78. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง สำหรับอุตสาหกรรม / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 349-361, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
79. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมลูกรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 142-151, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
80. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๑) / กรมวิชาการเกษตร.

by กรมวิชาการเกษตร.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 77 ง (13 มี.ค. 2560) 10-11, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
81. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 164-175, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
82. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 326-336, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
83. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคฉีดพลาสติกของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 244-256, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
84. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานประกอบช่วงล่างสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 257-274, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
85. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 200-210, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
86. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคทุบขึ้นรูปโลหะร้อนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 211-222, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
87. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม ๑ ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงน้อยกว่า 1 100 MPa / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค. 2560) 4, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
88. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม ๒ ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงเท่ากับหรือมากกว่า 1 100 MPa / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค. 2560) 5, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
89. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 152-163, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
90. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม ๓ ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
91. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม ๒ : ประเภททนความดันต่ำ / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 106 ง (18 เม.ย. 2560) 8, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
92. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 170 ง (27 มิ.ย. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
93. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคเตรียมพื้นผิวชิ้นงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 223-234, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
94. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานประกอบอุปกรณ์ภายในและภายนอกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 275-291, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
95. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างขัดแต่งผิวชิ้นงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 193-199, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
96. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างควบคุมงานเชื่อมอาร์กด้วยหุ่นยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 187-192, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
97. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเจียระไนเครื่องมือตัด / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 176-186, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
98. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (8 มี.ค. 2560) 235-243, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
99. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 286 ง (22 พ.ย. 2560) 9-11, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Online access: Click here to access online
100. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับหนังสือสำคัญ หนังสือสำคัญ คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์และหนังสือแจ้งกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการผลิต การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 313 ง (19 ธ.ค. 2560) 25-26, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online