Your search returned 139 results from 150052 records. Subscribe to this search

|
1. บุคคลชลประทาน

Source: วารสารข่าวชลประทาน 25, 223 (ก.ค. 2561) 12-13, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
2. เรื่องเล่าคนใช้น้ำ

Source: วารสารข่าวชลประทาน 25, 223 (ก.ค. 2561) 14-15, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
3. การแช่น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ

Source: วารสารข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี 16, 1 (ต.ค. 2560-ม.ค. 2561) 8-9, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
4. ก้าวต่อไปนวัตกรรมพลังงาน 4.0

Source: วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 121 (ส.ค.-ก.ย. 2560) 6-8, 0859-3701Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
5. ฉลาดซื้อ 'ปลั๊กไฟ' ต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน มอก.

Source: ฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 56-57, 0858-9461Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม ๑ โครงสร้างระบบการจำแนก / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 111 ง (21 เม.ย. 2560) 4, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 97 ง (4 เม.ย. 2560) 29-30, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 175 ง (3 ก.ค. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติก / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค. 2560) 8, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม ๒ ภาษาที่อธิบายสิ่งปกคลุมดิน (LCML) / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 111 ง (21 เม.ย. 2560) 5, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๙๒) / สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 134 ง (17 พ.ค. 2560) 8, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๔๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๖๐ / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 307 ง (13 ธ.ค. 2560) 12, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
14. เทคโนโลยีจรวดขับเคลื่อนไอออนรุ่นใหม่สานฝันสู่อวกาศ / สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล.

by สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล.

Source: SCIENCE ILLUSTRATED No. 84 (Jun 2018) 12-13, 2229-0346Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
15. ยานอวกาศหุ้มเกราะสัมผัสดวงอาทิตย์ / วิษณุ เอื้อชูเกียรติ.

by วิษณุ เอื้อชูเกียรติ.

Source: SCIENCE ILLUSTRATED No. 84 (Jun 2018) 32-37 , 2229-0346Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
16. นักวิทยาศาสตร์อ่านใจคุณออก / วิริยา สังขนิยม.

by วิริยา สังขนิยม.

Source: SCIENCE ILLUSTRATED No. 84 (Jun 2018) 58-61 , 2229-0346Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
17. แพทย์สามารถแก้ปัญหากลิ่นกายได้แล้ว / เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล.

by เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล.

Source: SCIENCE ILLUSTRATED No. 84 (Jun 2018) 68-73 , 2229-0346Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
18. การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหารในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม.

by เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม.

Source: UNISEARCH JOURNAL 4, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 9-14, 2465-3764Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
19. สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล ความปลอดภัยทางอาหาร สู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจยุคใหม่

Source: UNISEARCH JOURNAL 4, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 34-39, 2465-3764Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
20. การศึกษาความไม่สมดุลแรงดันไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์ และคนอื่นๆ.

by ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์ | ทศพล รัตน์นิยมชัย | ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์.

Source: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 28, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 25-36 , 0857-7951Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
21. ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่สุดในปี ค.ศ. 2018 / นิพนธ์ ทรายเพชร.

by นิพนธ์ ทรายเพชร.

Source: นิตยสาร สสวท. 46, 211 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 38-45, 0857-2801Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
22. ยืดอายุเนื้อส้มโอด้วยสารเคลือบจากเปลือกมะพร้าวอ่อน / อภิตา บุญศิริ, โศรดา กนกพานนท์.

by อภิตา บุญศิริ | โศรดา กนกพานนท์.

Source: ประชาคมวิจัย 23, 136 (พ.ย.-ธ.ค. 2560) 19-22 , 1686-008XLocation: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
23. สาหร่าย : ชนวนวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของโลก / สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล.

by สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล.

Source: SCIENCE ILLUSTRATED No. 82 (Apr. 2018) 12-13, 2229-0346Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
24. เพชฌฆาตช่วยชีวิต / ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น.

by ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น.

Source: SCIENCE ILLUSTRATED No. 82 (Apr. 2018) 32-39, 2229-0346Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
25. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ. 2561) 14, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online