Your search returned 3 results from 150052 records. Subscribe to this search

|
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการยื่นประกอบการยื่นคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ้งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 313 ง (19 ธ.ค. 2560) 27, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 315 ง (20 ธ.ค. 2560) 4, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับหนังสือสำคัญ หนังสือสำคัญ คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์และหนังสือแจ้งกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการผลิต การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 313 ง (19 ธ.ค. 2560) 25-26, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online