Your search returned 146023 results from 147671 records. Subscribe to this search

|
1. การล้างขวด

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 151-158, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
2. การศึกษาเรื่องคลอรีนในน้ำและน้ำแข็งเพื่อการประมง

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 69-71, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
3. การทดสอบคุณภาพโคมไฟฟ้า

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 159-167, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
4. เงาะในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 117-120, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
5. คุณสมบัติบางประการของชาและกากชา

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 100-104, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
6. ดินขาว

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 260-269, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
7. การทดสอบคุณภาพแบตเตอรี่ไฟฟ้าชนิดแห้ง

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 168-175, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
8. การเก็บน้ำนมสด

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 87-89, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
9. การศึกษาทดลองเรื่องอายุการเก็บและการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลทราย

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 79-84, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
10. การแก้ปัญหาเรื่องน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 89-192, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
11. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองใช้เอ็นไซม์ช่วยในการทำน้ำปลาจากปลากะตักและปลาหมอเทศ

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 60-62, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
12. น้ำผลไม้หวานชนิดเข้มข้น

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 106-110, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
13. การจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Source: ข่าวสาร กฟผ. 31, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2544) 18-19, 0125-6920Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
14. น้ำมะนาวเข้มข้น

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 134-137, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
15. มาตรฐานน้ำปลา

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 59, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
16. คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของน้ำมันหมู

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 99-100, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
17. รถขนย้ายผลิตผลเกษตร

Source: เทคโนโลยีชาวบ้าน 11, 223 (15 ก.ย. 2542) 20, 0858-141xLocation: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
18. น้ำส้มเข้มข้น

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 137-141, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
19. น้ำสับปะรดเข้มข้น

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 141-144, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
20. น้ำอ้อย

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 110-113, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
21. เนยถั่วลิสง

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 106, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
22. คุณค่าทางอาหารของอาหารบางชนิด

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 96, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
23. ผักกาดดองบรรจุกระป๋อง

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 115-117, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
24. การศึกษาเรื่องตะกั่วในผลิตภัณฑ์พลาสติก

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 64-69, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai
25. การศึกษาวิจัยเรื่อง Malt จากข้าวเจ้าข้าวเหนียวและข้าวสาลี

Source: รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉ. 29 (ต.ค. 2508-ก.ย. 2509) 74-76, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai