Your search returned 100 results from 151935 records. Subscribe to this search

|
1. คำพระราชทาน ชื่อว่า "ราชกิจจานุเบกษา"

Call number: ARTICLE (Thai) Source: เอกสารข่าวรัฐสภา 42, 845 (มี.ค. 2560) 44-47, 0152-0833Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น5).Material type: article Article; Language: Thai
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 230 ง (20 ก.ย. 2560) 47-49, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

Source: ราชกิจจานุเบกษา 125, 31 ก (8 ก.พ. 2551) 4-25, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 292-305, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคซ่อมบำรุงในกระบวนการประกอบรถยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 306-325, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม ๑ โครงสร้างระบบการจำแนก / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 111 ง (21 เม.ย. 2560) 4, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
7. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมลูกรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 142-151, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
8. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๑) / กรมวิชาการเกษตร.

by กรมวิชาการเกษตร.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 77 ง (13 มี.ค. 2560) 10-11, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
9. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานรีดเหล็กทรงแบนรีดร้อน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 164-175, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 326-336, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
11. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคฉีดพลาสติกของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 244-256, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
12. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานประกอบช่วงล่างสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 257-274, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 200-210, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคทุบขึ้นรูปโลหะร้อนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 211-222, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 97 ง (4 เม.ย. 2560) 29-30, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 175 ง (3 ก.ค. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
17. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติก / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค. 2560) 8, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
18. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม ๒ ภาษาที่อธิบายสิ่งปกคลุมดิน (LCML) / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 111 ง (21 เม.ย. 2560) 5, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
19. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานรีดเหล็กทรงยาวรีดร้อน / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 152-163, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
20. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๕๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม ๓ ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 73 ง (9 มี.ค. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
21. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม ๒ : ประเภททนความดันต่ำ / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 106 ง (18 เม.ย. 2560) 8, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๙๒) / สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 134 ง (17 พ.ค. 2560) 8, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
23. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 170 ง (27 มิ.ย. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
24. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๔๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 6, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online
25. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคเตรียมพื้นผิวชิ้นงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

by คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน.

Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 223-234, Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online